UBYTOVACÍ PORIADOK MOTELA MADONA

Prevádzkovateľ motela môže ubytovať iba osoby, ktoré sa riadne prihlásia. Za týmto účelom predložia osoby príslušnému zamestnancovi motela ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti. Pracovník motela zaeviduje meno, adresu, dobu pobytu a číslo izby. V prípade ubytovania cudzincov je podľa zákona č. 404/2011 Z. z. cudzinec povinný vyplniť tlačivo o hlásení pobytu, všetky požadované údaje je hosť povinný uvieť pravdivo a úplne.

 1. Pracovník recepcie môže odmietnuť ubytovať hosťa, ktorý je pod vplyvom drog, alebo iných omamných látok.
 2. Prevádzkovateľ motela môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hostí od 14tej hodiny do 18tej hodiny, najnekôr do 22tej hodiny, pokiaľ nebolo v objednávke dohodnuté inak. V prípade neskoršieho príchodu hosťa v hodinách nočného kľudu po 22hej hodine platí hosť jednorazový poplatok vo výške 5€.
 4. Hosť používa izbu počas dohodnutej doby, a je povinný odhlásiť svoj pobyt na recepcii najneskôr do 10tej hodiny nasledujúceho dňa pobytu. Pokiaľ si hosť túto povinnosť nesplní, ubytovacie zariadenie je oprávnené si účtovať pobyt na nasledujúci deň.
 5. Hosť je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie vopred pri nastúpení na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na zákklade individuálnych zmluvných dojednaní.
 6. Ak hosť požiada o predĺžnenie ubytovania, môže mu motel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy alebo nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 8. V izbe, ako aj v ostatných prisestoroch motela hosť bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie premiestňovať zariadenie alebo nábytok a vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 9. V izbe nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu hosťa/holiaci strojček, sušič vlasov a pod./
 10. Fajčenie na izbách a ostatných vnútorných priestoroch motela je zakázané. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou 100,-€.
 11. Za škody spôsobené na majetku motela zodpovedá hosť podľa platných predpisov právneho poriadku.
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas trvania pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iný poverený pracovník.
 13. Klient je povinný dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy. Únikové cesty v prípade nebezpečenstva sú v každej izbe na vchodových dverách označené smerovkami. V prípade požiaru je na chodbe umiestnený hydrant.
 14. Ubytovanie psov a iných zvierat nie je dovolené, iba v prípade dohodnutia sa s pracovníkom recepcie a zaplatením príslušného poplatku.
 15. Za peniaze, klenoty a iné cennosti, prevádzkovateľ motela nezodpovedá.
 16. Návštevy hostí na izbu musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom, ako aj pracovníkom recepcie.
 17. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 do 6:00hod.
 18. Sťažnosť ubytoavných osôb a prípadné návrhy zlepšenia prevádzky motela prijíma pracovník recepcie, príp. vedúci motela.
 19. Hosťovi je zakázané požitie drog, pripadne iných omamných látok na izbách ako aj v priestoroch motela.
 20. Pri ukončení pobytu je hosť povinný odovzdať izbu neporušenú so všetkým vybavením. Je povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, okná, vstupné dvere, a kľúč, prípadné vypožičané predmety odovzdať na recepcii. Strata resp. neodovzdanie kľúča je spoplatnené sumou 50€.
 21. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, najmä v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam . V prípade, že ho poruší má prevádzkovateľ motela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 22. Pokiaľ cena za poskytnuté služby prekročí sumu 300,-€, hosť je povinný na vyzvanie recepcie cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 23. Motel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo areálu hotela.

Tento ubytovací poriadok je platný od 1.2.2018 až do vydania nového.

TOP