Všeobecné obchodné podmienky

Vytvorením rezervácie v ubytovacom zariadení prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nedostavení sa na pobyt v danom ubytovacom zariadení, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami ubytovacieho zariadenia, ktoré sa môžu vzťahovať na Vašu rezerváciu alebo pobyt, vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých ubytovacím zariadením /.  V prípade zrušenia rezervácie,  alebo v prípade nedostavenia sa na pobyt, môžu byť zo strany ubytovania účtované príslušné mestské poplatky alebo turistická daň. Upozorňujeme Vás, že rezervácia, ktorá vyžaduje platbu vopred alebo (úplné alebo čiastočné) predplatné, môže byť zrušená (bez predchádzajúceho varovania alebo oznámenia o nezaplatení platby), v prípade, ak príslušnú (zostávajúcu) sumu(y) nie je možné v plnej výške odviesť v stanovenom platobnom termíne v súlade s príslušnými platobnými podmienkami ubytovacieho zariadenia a danej rezervácie. Za oneskorené platby, nesprávne údaje banky, debetnej alebo kreditnej karty, neplatnú kreditnú/ debetnú kartu alebo nedostatočné finančné prostriedky nesiete riziko objednávateľ a preto nebude mať nárok na vrátenie akejkoľvek (nenávratnej) predplatenej sumy, ibaže by s tým súhlasilo ubytovacie zariadenie alebo Vám to umožnili jeho (predplatné)platobné a storno podmienky.

Ak si prajete pozrieť, zmeniť alebo zrušiť Vašu rezerváciu, vráťte sa prosím k Vášmu e-mailovému potvrdeniu rezervácie a nasledujte uvedené inštrukcie. Upozorňujeme Vás, že za storno Vám môže ubytovacie zariadenie účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami predplatného a podmienkami nenastúpenia na pobyt. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky, podmienky predplatného a podmienky nenastúpenia na pobyt v danom ubytovacom zariadení pred vytvorením rezervácie a pamätali si splatiť zostávajúce splátky včas v súlade s podmienkami danej rezervácie.

Všeobecné podmienky, zálohové platby a storno poplatky – Motel Madona*

 1. Vznik zmluvného vzťahu:

Zmluvný vzťah medzi Motel Madona a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy t.j.

prijatím objednávateľom podpísanej záväznej prihlášky na pobyt a jej potvrdením zo strany  Motela             Madona, počet klientov, počet ubytovacích dní vrátane požadovaných služieb.

 1. Platba Po doručení potvrdenej objednávky do 5 dní na účet poskytovateľa služieb.
 2. Storno poplatky Zrušenie rezervácie

*          20 – 10 dní pred nástupom  -30 % z celkovej ceny pobytu
*           9 –   2 dní pred nástupom  - 50 % z celkovej ceny pobytu
*            1-    0 dní pred nástupom – 100% z celkovej ceny pobytu

 1. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom, alebo zníženia počtu ubytovaných hostí počas rezervovanej doby pobytu, má ubytovateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za ubytovanie v             plnej výške.

 

 1. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si motel vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.
 2. Napriek storno podmienkam uvedených v bode 2. motel vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr päť pracovných dní pred termínom podujatia, aby zabezpečil starostlivú prípravu.
 3. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu účastníkov o maximálne desať percent. Pri odchýlkach idúcich nad rámec tohto je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus desať percent.
 4. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov.
  Prekročenia o viac ako desať percent musia byť predtým dohodnuté s hotelom.
 5. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než desať percent je hotel oprávnený nanovo stanoviť dohodnutú cenu.
TOP